EFOP-3.1.2-16-2016-00001

 

 

 

 

 

A kiemelt projekt megvalósítói:

  • Főkedvezményezett: Eszterházy Károly Egyetem
  • Konzorciumi partnerek: Oktatási Hivatal, Pécsi Tudományegyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Miskolci Egyetem

A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2017. január 1. – 2021. szeptember 30.
A megvalósítás költsége: 9 860 000 000 Ft
Az Oktatási Hivatal keretösszege: 1 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Magyarország az Európa 2020 Stratégia keretében vállalta, hogy 2020-ig 10 %-ra csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát. Jelen kiemelt projekt megvalósításával elsősorban közvetlenül a köznevelési intézmények szintjén van lehetőség beavatkozni a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésébe, helyi szintű, az igényeknek megfelelő programok kidolgozásával, a végrehajtás segítésével, ellenőrzésével.

Magyarország Kormánya a 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el „A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiát”. A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia célrendszere a rendszer-, az intézményi és az egyéni szintű tényezők számbavételén alapulva kívánja a végzettség nélküli iskolaelhagyást megakadályozni. Ezen stratégiai célokkal összhangban állnak a projektet megvalósító Konzorcium által jelen fejlesztésben megfogalmazott célok, a projekt keretében megvalósuló szakmai feladatok.

Az alábbi főbb tevékenységek valósulnak meg a projekt során:

A Komplex Alapprogram kidolgozása és bevezetése

A Komplex Alapprogram olyan elvek és módszerek együttese, melynek középpontjában a tanulók komplex személyiségfejlesztésére fókuszáló logika, testmozgás, művészet, digitális, életgyakorlat alapú tanulástámogató alapmódszerek állnak, heterogén tanulócsoportokban, differenciált képességfejlesztés megvalósításával.

A projekt közvetlen célja a kidolgozott komplex alapprogram intézményi bevezetése és országos elterjesztésének támogatása az alapfokú oktatásban résztvevők számára.
A 2020/2021-es tanév végéig – több ütemben – az ország 1500 iskolájában kerül bevezetésre a Komplex Alapprogram, ezalatt a tanítók, tanárok 35 000 pedagógus továbbképzésen keresztül készülhetnek fel az új szakmai tartalmak szakszerű alkalmazására.

A projektben az Oktatási Hivatal feladatai közé tartozik a Komplex Alapprogram folyamatos nyomon követése, értékelése és korrekciós javaslatok megfogalmazása, a folyamatok szakmai minőségbiztosítása és utánkövetése, valamint a pedagógus-továbbképzési rendszer támogatására alkalmas informatikai felület fejlesztése.

A projekt során a monitorozó tevékenységek a Komplex Alapprogram koncepciójának, feltételeinek vizsgálatára, a trénerek és a pedagógusok felkészítésére, az osztálytermi folyamatok megfigyelésére, eredményességük növelésére irányul. A pilot program megvalósítása utáni tapasztalatok feldolgozását követően a legfontosabb korrekciók elvégzésére is lehetőség nyílik.

A Komplex Alapprogram országos implementálásának időszaka alatt az Oktatási Hivatal vizsgálja majd a működtetés gyakorlati megvalósítását, a fenntartás intézményi tervezését, az utógondozás stratégiájának kidolgozottságát.

A projektben az Oktatási Hivatal további kiemelt feladata olyan egységes informatikai támogató eszközrendszer fejlesztése, mely nem csupán az egyes pedagógusok, hanem a nevelőtestületek számára is megfogalmaz lehetséges fejlődési útvonalakat. A fejlesztett felület a jelen projektben támogatott képzéseken túl is alkalmas lesz képzések, továbbképzések szervezésére, ajánlására és nyomon követésére.

A projekt beavatkozásai országos hatáskörűek, így a Közép-magyarországi Régióra és a Konvergencia Régiókra is irányulnak, és a megvalósítandó feladatok a köznevelési intézmények (a lemorzsolódással, a végzettség nélküli iskolaelhagyással kiemelten érintett intézmények) vezetőit, pedagógusait, pedagógiai munkát segítő szakembereit; valamint az érintett felsőoktatási intézmények pedagógusait, pedagógus jelöltjeit célozzák.

A projekt eredményeként:

  • A módszertani fejlesztésbe a projekt 1500 intézményt von be (melyből legalább 5 felsőoktatási intézmény által fenntartott gyakorlóintézmény);
  • A projekt során létrejön 7 db, a módszertani fejlesztéshez kapcsolódó, kidolgozott valamint akkreditált pedagógus-továbbképzés;
  • Megvalósul a komplex alapprogram elterjesztéséhez kapcsolódó pilot program legalább 100 intézményben;
  • A projekt során megvalósul 35 000 pedagógus-továbbképzés.

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop312